Przedszkole nr 2 w Darłowie
menu
BiedroneczkiAnanaskiMisieGwiazdeczkiSówkiStokrotkiJagódki

 

Strona główna > Aktualności

Aktualności

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 01.09.2023r.

 

1)  Opłata stała – 1,30 zł za godzinę zajęć w czasie przekraczającym wymiar 5 godz. dziennym dla dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 6 lat w publicznym przedszkolu, zgodnie  z § 1 Uchwały Nr LXIV/550/2023 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 22 czerwca 2023r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzących przez Gminę Miasto Darłowo; 

2)  Opłata za wyżywienie całodzienne – 11,00 zł ( w tym śniadanie+ deser, zupa, II danie ) zgodnie  z § 3 ust. 2 zarządzenia Nr 20/2022 Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Darłowie       z dnia 28.09.2022r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu korzystania  z wyżywienia. Zmiany obowiązują od dnia 01.10.2022r.

Opłata miesięczna za korzystanie przez dziecko z usług przedszkola stanowi iloczyn dziennej stawki (opłata stała + wyżywienie) i liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu pomniejszonej o liczbę dni nieobecności dziecka w przedszkolu za miesiąc, w którym dokonywana jest opłata.

Płatności za przedszkole należy  dokonywać na konto bankowe przedszkola  do 15-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

 

Przedszkole nr 2

ul. Królowej Jadwigi 3

76-150 Darłowo

Konto bankowe (PKO BP SA I ODZ. DARŁOWO):

70 1020 4681 0000 1902 0065 5126

 

Przelewy za usługi przedszkolne prosimy dokonać wcześniej, tak aby  15 dnia każdego miesiąca wpłynęły  na konto bankowe  przedszkola.

 

W tytule przelewu prosimy wpisać: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, grupa, nazwa m-ca, za który jest dokonywana opłata. 

 

Prosimy  o  prawidłowe wnoszenie  opłat  za przedszkole  na  konto bankowe,  zgodnie 

z kwotą podaną przez osobę uprawnioną w dziale administracji.

Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładność wpłacanych kwot. Prosimy nie dokonywać samemu obliczeń.

 

Za opóźnienie uiszczenia opłat za usługi przedszkolne Przedszkole naliczy wobec rodzica dziecka odsetki od zaległości podatkowych regulowane przepisem art.53 i nast. Ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa w związku z art. 52 ust. 15 ustawy z 27.10.2017 r. o finasowaniu zadań oświatowych i art. 67 ust. 1 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto Darłowo