Przedszkole nr 2 w Darłowie
menu
BiedroneczkiAnanaskiMisieGwiazdeczkiSówkiStokrotkiJagódki

 

Strona główna > RODO

RODO

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych – dalej RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Danych jest Przedszkole Nr 2 im. Janiny Porazinskiej z siedzibą wDarłowie 76-150,ul. Królowej Jadwigi 3. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomośćpod e-mail: przedszkole2dar@wp.pl lub zadzwoń pod numer tel. 94-314-0221

  2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod numerem telefonu 94 314 22 23 do 26 wew. 221 lub adresem email: iod@darlowo.pl.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadańprzedszkola - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danychosobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650).

  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

  7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.

  8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (akty prawne napodstawie, których działa placówka oświatowa – Przedszkole nr 2 im. Janiny Porazińskiej) jest obligatoryjne.

  9. Decyzje związane z przetwarzaniem danych nie będą podejmowane w sposóbzautomatyzowany.


 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto Darłowo